कार्यक्रम तालिका

 • प्रशारण शुभारम्भ

  05:00 am - 05:05 am

 • साझा खबर

  06:00 am - 06:30 am

 • राशिफल

  06:30 am - 06:40 am

 • तेह्रथुम खवर

  06:45 am - 07:15 am

 • फरक परिवेश

  07:30 am - 08:00 am

 • शाब्दिक उपहार

  09:00 am - 09:30 am

 • नेपाल खवर

  12:00 pm - 12:10 pm

 • मध्यान्हको पल

  12:10 pm - 1:00 pm

 • नेपाल खबर

  3:00 pm - 3:10 pm

 • पूर्वेली पश्चिमेली लाेकभाकाहरू

  4:00 pm - 5:00 pm

 • प्रवासीकाे सन्देश

  4:00 pm - 5:00 pm

 • तेह्रथुम खवर

  6:45 pm - 7:15 pm

 • प्रशारण सेवा स्थगन

  10:00 pm - 10:00 pm

 • प्रशारण शुभारम्भ

  05:00 am - 05:05 am

 • साझा खबर

  06:00 am - 06:30 am

 • राशिफल

  06:30 am - 06:40 am

 • तेह्रथुम खवर

  06:45 am - 07:15 am

 • फरक परिवेश

  07:30 am - 08:00 am

 • शाब्दिक उपहार

  09:00 am - 09:30 am

 • नेपाल खवर

  12:00 pm - 12:10 pm

 • मध्यानकाे पल

  12:10 pm - 1:00 pm

 • नेपाल खबर

  3:00 pm - 3:10 pm

 • विचार विसेष

  4:00 pm - 5:00 pm

 • तेह्रथुम खवर

  6:45 pm - 7:15 pm

 • प्रशारण सेवा स्थगन

  10:00 pm - 10:00 pm

 • प्रशारण शुभारम्भ

  05:00 am - 05:05 am

 • साझा खबर

  06:00 am - 06:30 am

 • राशिफल

  06:30 am - 06:40 am

 • तेह्रथुम खवर

  06:45 am - 07:15 am

 • फरक परिवेश

  07:30 am - 08:00 am

 • मजदुर सराेकार

  08:30 am - 09:00 am

 • शाब्दिक उपहार

  09:00 am - 09:30 am

 • नेपाल खवर

  12:00 pm - 12:10 pm

 • मध्यानकाे पल

  12:10 pm - 1:00 pm

 • नेपाल खबर

  3:00 pm - 3:10 pm

 • लाेक सुसेली

  4:00 pm - 5:00 pm

 • तेह्रथुम खवर

  6:45 pm - 7:15 pm

 • प्रशारण सेवा स्थगन

  10:00 pm - 10:00 pm

 • प्रशारण शुभारम्भ

  05:00 am - 05:05 am

 • साझा खबर

  06:00 am - 06:30 am

 • राशिफल

  06:30 am - 06:40 am

 • तेह्रथुम खवर

  06:45 am - 07:15 am

 • शाब्दिक उपहार

  09:00 am - 09:30 am

 • नेपाल खवर

  12:00 pm - 12:10 pm

 • मध्यानकाे पल

  12:10 pm - 1:00 pm

 • पप स‌गालाे

  2:00 pm - 3:00 pm

 • नेपाल खबर

  3:00 pm - 3:10 pm

 • लाेक सुसेली

  4:00 pm - 5:00 pm

 • प्रवासीकाे सन्देश

  5:00 pm - 6:00 pm

 • प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार

  6:00 pm - 6:30 pm

 • तेह्रथुम खवर

  6:45 pm - 7:15 pm

 • प्रशारण सेवा स्थगन

  10:00 pm - 10:00 pm

 • प्रशारण शुभारम्भ

  05:00 am - 05:05 am

 • साझा खबर

  06:00 am - 06:30 am

 • राशिफल

  06:30 am - 06:40 am

 • तेह्रथुम खवर

  06:45 am - 07:15 am

 • फरक परिवेश

  07:30 am - 08:00 am

 • शाब्दिक उपहार

  09:00 am - 09:30 am

 • नेपाल खवर

  12:00 pm - 12:10 pm

 • मध्यानकाे पल

  12:10 pm - 1:00 pm

 • नेपाल खबर

  3:00 pm - 3:10 pm

 • लाेक सुसेली

  4:00 pm - 5:00 pm

 • जनसरोकार

  6:00 pm - 6:30 pm

 • तेह्रथुम खवर

  6:45 pm - 7:00 pm

 • उन्नती सम्वाद

  7:00 pm - 7:30 pm

 • प्रशारण सेवा स्थगन

  10:00 pm - 10:00 pm

 • प्रशारण शुभारम्भ

  05:00 am - 05:05 am

 • साझा खबर

  06:00 am - 06:30 am

 • राशिफल

  06:30 am - 06:40 am

 • तेह्रथुम खवर

  06:45 am - 07:15 am

 • फरक परिवेश

  07:30 am - 08:00 am

 • शाब्दिक उपहार

  09:00 am - 09:30 am

 • नेपाल खवर

  12:00 pm - 12:10 pm

 • मध्यानकाे पल

  12:10 pm - 1:00 pm

 • नेपाल खबर

  3:00 pm - 3:10 pm

 • मेराे क्षमता, मेराे अवसर

  4:00 pm - 5:00 pm

 • तेह्रथुम खवर

  6:45 pm - 7:15 pm

 • प्रशारण सेवा स्थगन

  10:00 pm - 10:00 pm

 • प्रशारण शुभारम्भ

  05:00 am - 05:05 am

 • साझा खबर

  06:00 am - 06:30 am

 • राशिफल

  06:30 am - 06:40 am

 • तेह्रथुम खवर

  06:45 am - 07:15 am

 • फरक परिवेश

  07:30 am - 08:00 am

 • उन्नती सम्वाद

  08:30 am - 09:00 am

 • शाब्दिक उपहार

  09:00 am - 09:30 am

 • Entry Quiz

  09:30 am - 10:30 am

 • नेपाल खवर

  12:00 pm - 12:10 pm

 • मध्यानकाे पल

  12:10 pm - 1:00 pm

 • नेपाल खबर

  3:00 pm - 3:10 pm

 • तेह्रथुम खवर

  6:45 pm - 7:15 pm

 • मजदुर सरोकार

  7:15 pm - 7:45 pm

 • मनकाे गजल यात्रा

  9:15 pm - 10:00 pm

 • प्रशारण सेवा स्थगन

  10:00 pm - 10:00 pm